$event->title

Nội dung sự kiện

thông tin cú pháp gửi đến Giá cước(VND) quyền lợi
gia hạn tự động Gói ngày DK EK1 9285 5.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 01 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói tuần DK EK7 50.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 07 ngày.
- Không giới hạn thời gian học trong ngày.
Gói tháng DK EK30 100.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung trong 30 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
không gia hạn tự động Gói năng lượng DK EKL 9285 50.000 - CHỈ ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO ĐÃ ĐĂNG KÝ GÓI THÁNG.
- Không giới hạn thời gian học trong 30 ngày.
Gói lẻ 06 tháng DK E180 790.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng, nội dung trong 180 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói 01 năm DK E365 1.590.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 365 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.